rm96.png96. jednání Rady města Chrudim, konané dne 3. 9. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5546 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2018
2. R-5553 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
3. R-5559 Přenechání tabletů stávajícím uživatelům - zastupitelům
4. R-5543 Rozhodnutí k neinvestiční dotaci na letecký den 2018
5. R-5544 Neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s. na UEFA Futsal Champions League na rok 2018
6. R-5548 Žádost o peněžitý dar Rady města Chrudim
7. R-5545 Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při řízení o změně č. 2 Územního plánu Chrudim
8. R-5551 Zadání Regulačního plánu městské památkové zóny Chrudim
9. R-5557 Schválení realizace projektu "Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim"
10. R-5499 Prodej spoluvlastnického podílu na budově čp. 24, Chrudim I, ul. Široká
11. R-5523 Převod nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Vestec u Chrudimi
12. R-5539 Prodej nemovitosti na základě výsledku výběrového řízení
13. R-5542 Bezúplatné předání technického zhodnocení dráhy
14. R-5549 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
15. R-5550 Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města Chrudim
16. R-5552 Pronájem pozemků ve vlastnictví města Chrudim
17. R-5555 Záměr umístění kabelového vedení nízkého napětí do pozemků p. č. 1129/6, 1118/1 a 2763/1 v k. ú. Chrudim
18. R-5547 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Plošná oprava asfaltového krytu komunikace ul. Cereghettiho, Chrudim“
19. R-5560 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim“
20. R-5561 Různé