Úvodní preambule

Jako strany, které po komunálních volbách v roce 2014 daly přednost spolupráci před konfrontací, našly shodu a naložily s mandáty od voličů způsobem uzavření koalice, deklarujeme, že si hlasů voličů vážíme a se získanou důvěrou chceme nakládat uváženě. Mj. slibujeme, že bezdůvodně nevypovíme uzavřenou Koaliční smlouvu, a případné vzniklé problémy budeme vždy nejdříve diskutovat s koaličními partnery, s nimiž jsme zmiňovanou dohodu uzavřeli. Odmítáme řešení problémů prostřednictvím médií a veřejným napadáním koaličních partnerů. Jsme přesvědčeni, že to od nás voliči neočekávají…

Oblast první – veřejná správa a komunikace s občany

Budeme i nadále postupovat tak, aby rozhodování vedení města i orgánů města bylo maximálně transparentní, budeme pokračovat v otevřené komunikaci s občany města s využitím všech dostupných informačních médií a technologií a budeme klást důraz na to, aby město, jím zřizované či zakládané organizace i městský úřad byly vstřícnými partnery občanů.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme aplikovat moderní metody řízení vedoucí ke zvyšování kvality městského úřadu s důrazem na zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům i ke splnění kritérií systému jakosti řízení (MA 21, CAF, EMAS)
 • budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních a nákupech a zavedeme transparentní evidenci smluv uzavíraných městem
 • zavedeme lepší systém pravidelných kontrol činnosti a hospodaření městem zřizovaných či zakládaných organizací
 • budeme na internetu zveřejňovat obsahová shrnutí jednotlivých bodů projednávaných zastupitelstvem města a budeme i nadále pořizovat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva, na webu města bude k dispozici adresný záznam o hlasování jednotlivých členů zastupitelstva města
 • budeme pokračovat v zapojování veřejnosti při řešení rozvojových a koncepčních aktivit města
 • zřídíme nový a přehledný webový portál „projekty města“
 • připravíme nové webové stránky města Chrudim
 • připravíme novou podobu Chrudimského zpravodaje

 

Oblast druhá – rozvoj města a životní prostředí

Budeme i nadále postupovat tak, aby byl kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj města, budeme pokračovat v rozvíjení projektu Zdravé město a MA 21, budeme pečovat o historickou památkovou zónu i další oblasti města včetně místních částí. Budeme pokračovat v budování dalších odpočinkových míst pro občany a doplňování kvalitní zeleně ve městě. Budeme i nadále zlepšovat pořádek a čistotu ve městě.

V této oblasti mimo jiné:

 • dokončíme a schválíme nový Strategický plán rozvoje města Chrudim
 • dokončíme a schválíme nový Regulační plán Městské památkové zóny
 • připravíme nový plán odpadového hospodářství (se zaměřením na kvalitnější třídění odpadů a sběr bioodpadů)
 • připravíme projekt nového separačního dvora
 • zaměříme se na zefektivnění separace, využívání a recyklace odpadů s perspektivou omezení skládkování
 • podpoříme revitalizaci brownfields (tedy nevyužívaných území)
 • finančně podpoříme zakopání horkovodu v ulici Na OstrověM
 • připravíme projekt revitalizace vodního náhonu v parku Střelnice
 • zahájíme rekonstrukci Smuteční síně
 • zajistíme novou výsadbu dřevin (nových stromořadí) i do volné krajiny pro zvýšení ekologické i estetické kvality

 

Oblast třetí – hospodaření města

Budeme i nadále sestavovat a udržovat městský rozpočet vyrovnaný ve smyslu již schválených Pravidel o nezadlužování. Budeme připravovat kroky k postupnému snižování zadlužení města a zvyšování jeho finančních rezerv. S majetkem města budeme nakládat hospodárně, s ohledem na celkovou výhodnost pro město Chrudim budeme zvažovat případný prodej zbytného nemovitého majetku. Nezměníme pravidla, podle nichž již v současné době probíhají veškerá výběrová řízení veřejných zakázek prostřednictvím internetu.

V této oblasti mimo jiné:

 • zavedením energetického managementu přispějeme k úsporám provozních nákladů objektů ve správě města, budeme podporovat projekty zaměřené na energetické úspory v provozu zmiňovaných objektů
 • zaměříme se na zvýšení finančních rezerv města
 • budeme i nadále aktivně pracovat na získávání a zapojování evropských, národních a dalších dotačních titulů do projektů města
 • prověříme aktuální stav majetku města a připravíme návrh pravidel pro jeho další využívání

 

Oblast čtvrtá – bydlení

Budeme i nadále postupovat v přípravě projektů revitalizace sídlišť v našem městě, vždy za podmínky většinového souhlasu jeho obyvatel. Budeme i nadále podporovat projekty individuální i bytové výstavby, které jsou v souladu s novým územním plánem města.

V této oblasti mimo jiné:

 • postupně připravíme projekty revitalizace jednotlivých sídlišť
 • připravíme lokalitu U kostela v Markovicích pro individuální výstavbu
 • dokončíme projekt Integrovaného plánu rozvoje města v lokalitách pod nádražím a sídliště vymezeného ulicemi Škroupova – Fibichova, ČSA a Palackého třída
 • připravíme projekt propustného bydlení především s ohledem na rodiny s dětmi a další sociálně potřebné

 

Oblast pátá – podnikání a hospodářský rozvoj

Budeme i nadále postupovat tak, aby rozhodnutí města ve všech oblastech zároveň podporovala rozvoj především malého a středního podnikání a podporovala podnikatele při vytváření nových pracovních míst. Rozšíříme spolupráci s hospodářskou komorou a pravidelně se budeme potkávat se zástupci podnikatelské sféry.

V této oblasti mimo jiné:

 • přivedeme do průmyslových zón nové investory
 • aktivně podpoříme fungování Místní akční skupiny
 • připravíme nové ITI projekty s ohledem na rozvojovou aglomerační osu Hradec Králové-Pardubice-Chrudim
 • rozvineme spolupráci města s podnikatelským sektorem a dalšími subjekty
 • zapojíme město do aktivit úřadu práce v oblasti posilování zaměstnanosti a pracovních příležitostí

 

Oblast šestá – zdravotnictví a sociální služby

Budeme i nadále podporovat zachování plnohodnotné zdravotní péče v chrudimské nemocnici a modernizaci jejích oddělení. Budeme i nadále podporovat činnost Hospice Chrudim, Dětského domova se školou a dalších subjektů a neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb na území města Chrudim. Budeme se aktivně podílet na zlepšování informovanosti občanů o dostupných zdravotních a sociálních službách v okrese Chrudim.

V této oblasti mimo jiné:

 • připravíme podmínky pro další fungování Azylového domu v Chrudimi
 • rozšíříme podporu nebo nabídku aktivit směřujících k podpoře zdraví pro všechny věkové skupiny, především projekty týkající se prevence drogových a dalších závislostí
 • zaměříme se rozšíření vzájemné spolupráce poskytovatelů služeb včetně jejich spolupráce s představiteli města
 • budeme trvale podporovat neziskové organizace formou grantů a dotací
 • budeme i nadále spolupracovat s chrudimskou nemocnicí s cílem zachování plnohodnotné zdravotní péče ve městě

 

Oblast sedmá – školství, mládež a sport

Budeme i nadále zlepšovat materiálně-technické vybavení škol a školských zařízení ve městě Chrudim a různost jejich zaměření. Budeme i nadále podporovat zachování středních škol ve městě Chrudim v jejich struktuře i oborovém naplnění. Zachováme systém finanční podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, sportovním organizacím i sportovním zařízením.

V této oblasti mimo jiné:

 • připravíme podmínky pro kvalitní rekonstrukci stávající sportovní haly s variantou výstavby haly nové
 • dokončíme rekonstrukce tribun na Městském stadionu a na Letním stadionu
 • vybudujeme další tři dětská hřiště ve městě Chrudim
 • budeme pokračovat v průběžné rekonstrukci, modernizaci a efektivním využívání městských sportovišť
 • zaměříme se na ozdravění školního prostředí - ve školách podpoříme programy prevence rizikového chování (šikana, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie, vandalství, apod.) i další programy pro zlepšení atmosféry ve školách
 • budeme pokračovat v modernizaci technického zázemí a materiálního vybavení základních a mateřských škol a školních zahrad

 

Oblast osmá – kultura a spolkový život

Budeme i nadále podporovat kulturní a společenské aktivity ve městě. Budeme rozšiřovat nabídku stávajících kulturních zařízení ve městě. Budeme pokračovat v Programu regenerace MPZ a podílet se na další obnově kulturních i církevních památek.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme podporovat spolupráci s Regionálním muzeem a Muzeem loutkářských kultur v rámci projektu „Chrudim – Město tří muzeí“
 • připravíme projekt rekonstrukce zámku Medlešice včetně obsahového naplnění
 • rozšíříme obsahovou náplň a aktivity Muzea barokních soch
 • připravíme podmínky pro větší využití areálu Muzea
 • vrátíme se k problematice využití areálu za Muzeem
 • v oblasti památkové péče budeme pečovat o historické dědictví města tak, aby získaný prestižní titul „Historické město roku“ patřil městu oprávněně
 • budeme i nadále finančně podporovat kulturní a zájmové spolky a aktivity ve městě

 

Oblast devátá – doprava a dopravní infrastruktura

Budeme ve spolupráci s ŘSD a dalšími subjekty usilovat o urychlené zahájení II. etapy obchvatu města. Budeme podporovat další budování cyklostezek. Budeme i nadále podporovat maximální soulad MHD, linkových autobusů a vlakových spojů. Budeme podporovat realizaci dalších technických opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, např. kruhových křižovatek, osvětlování přechodů, dělících ostrůvků, atd.

V této oblasti mimo jiné:

 • zapojíme se ve spolupráci s ŘSD do výkupů pozemků pro II. etapu obchvatu města
 • zahájíme jednání k přípravě přeložky silnic I/17 a I/37
 • připravíme podmínky pro vybudování železniční zastávky U Stadionu
 • připravíme projekty na rozšíření parkovacích míst ve všech sídlištích
 • připravíme projekt rozšíření parkovacích míst v centru města (parkovací dům)
 • vybudujeme cyklostezku do Vestce a na Podhůru a budeme doplňovat mobiliář pro cyklisty
 • připravíme komplexní koncepci cyklostezek, cyklotras a cyklopruhů ve městě
 • dojednáme realizaci bezpečnostních prvků v dopravě v ulici Václavská (na Vlčí hoře), na městském komunikačním okruhu a v ulici Obce Ležáků
 • připravíme projekt rekonstrukce prostoru „přednádraží ČD“
 • zavedeme bezplatné jízdné v MHD pro seniory nad 70 let

 

Oblast desátá – bezpečnost

Budeme i nadále rozšiřovat programy prevence kriminality včetně kamerového systému. Budeme pokračovat v aktivní spolupráci se složkami IZS, AČR a dalšími subjekty při zajišťování veřejného pořádku.

V této oblasti mimo jiné:

 • zajistíme nové technické vybavení městské policie
 • připravíme podmínky pro důsledné postihování vandalismu
 • posílíme systém „ každý strážník ve svém rajonu“
 • připravíme aktualizaci Koncepce prevence kriminality
 • zmodernizujeme městský kamerový systém
 • zřídíme nový a přehledný samostatný webový portál městské policie

 

Petr Řezníček (SNK ED)
v. r.
Jaroslav Trávníček (ČSSD)
v. r.
Roman Málek (Koalice pro Chrudim)
v. r.
Miroslav Tejkl (ČSSD)
v. r.
  Jan Čechlovský (ODS)
v. r.