Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

Bod Věc
1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024 ke schválenému  rozpočtu města Chrudim na rok 2024
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. Chrudim
3. Participativní rozpočet města Chrudim „Tvořím Chrudim „
4. Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách vznesených při opakovaném řízení Změny č. 6 územního plánu Chrudim
5. Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
6. Změna zakladatelské listiny společnosti Sociální podnik města Chrudim s.r.o.
7. Změna zakladatelské listiny společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. a pověření starosty města Chrudim k podpisu notářského zápisu
8. Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim
9. Návrh na změnu Statutu fondu obnovy majetku
10. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města
11. Rozpočtová priorita pro rok 2025 – nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Chrudim
12. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
13. Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.
14. Změna zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. a pověření starosty města Chrudim k podpisu notářského zápisu
15. Převody pozemků v k. ú. Chrudim
16. Plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu Medlešice
17. Financování veřejné zakázky „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“
18. Informace o činnosti Rady města Chrudim
19. Všeobecná rozprava