3. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 6. 2. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1942

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1941

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2022013887

3.

Z-1938

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. Chrudim

4.

Z-1939

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města

5.

Z-1944

Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města a peněžitých plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva města a předsedů a  členů komisí Rady města

6.

Z-1940

Určení zástupce města Chrudim na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., a návrh na zastoupení města Chrudim v představenstvu a dozorčí radě této společnosti

7.

Z-1943

Nadační fond města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu

8.

Z-1931

Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

9.

Z-1932

Nabytí lesních pozemků na Podhůře

10.

Z-1933

Bezúplatný převod nemovitosti od ÚZSVM

11.

Z-1934

Bezúplatný převod nemovitostí od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje - nové znění smlouvy

12.

Z-1936

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim

13.

Z-1937

Prodej pozemků v Průmyslové zóně Chrudim - západ

14.

Z-1945

Informace o činnosti Rady města Chrudim

15.

Z-1946

Všeobecná rozprava