19. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 13. 12. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1754

Odložení realizace veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“

2.

Z-1762

Snížení předpokládané ceny prioritní akce „Přístavba hasičské zbrojnice - SDH Markovice"

3.

Z-1764

Snížení předpokládané ceny prioritní akce „Oprava opláštění č.p. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa"

4.

Z-1750

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2022

5.

Z-1752

Střednědobý výhled města Chrudim 2021-2024 AKTUALIZACE

6.

Z-1749

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

7.

Z-1751

Smlouva o úvěru č. 2021013432 na financování investiční akce "Kanalizace Medlešice"

8.

Z-1753

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

9.

Z-1745

Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2021 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

10.

Z-1758

Projektové záměry připravované k předložení a případné realizaci z prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace

11.

Z-1756

Participativní rozpočet města Chrudim - "Tvořím Chrudim" - vyhodnocení 2. ročníku 2021 a pravidla na rok 2022

12.

Z-1755

Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi

13.

Z-1739

Žádost o peněžitý dar

14.

Z-1742

Příslib finanční podpory na opravu fasády budovy č.p. 86, Široká ulice, Chrudim IV

15.

Z-1743

Aktualizace koncepce školství města Chrudimi na období 2018 -2028

Akční plán na rok 2022

Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2020

16.

Z-1747

Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace

17.

Z-1759

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

18.

Z-1701

Kanalizační přípojky Medlešice - vzor smlouvy

19.

Z-1741

Směna nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Sobětuchy

20.

Z-1744

Bezúplatný převod nemovitosti od ÚZSVM

21.

Z-1746

Převody pozemků v k. ú. Chrudim a k. ú. Medlešice

22.

Z-1763

Participativní rozpočet - Realizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim

23.

Z-1757

Záměr prodeje bytového domu čp. 44, Chrudim I, formou výběrového řízení - doplněk

24.

Z-1761

Informace o činnosti Rady města Chrudim

25.

Z-1760

Všeobecná rozprava