zm092020.jpg11. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 14. 9. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1596

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

2.

Z-1597

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2020

3.

Z-1579

Vydání změny č. 2 územního plánu Chrudim

4.

Z-1580

Petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim IV.

5.

Z-1577

Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim

6.

Z-1578

Odvod z investičního fondu Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim

7.

Z-1573

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Chrudim

8.

Z-1581

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sportovních dotací na rok 2020 - TC Chrudim z.s.

9.

Z-1582

Žádosti o peněžitý dar

10.

Z-1593

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2020, o městských zónách

11.

Z-1584

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2020,  kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

12.

Z-1583

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Chrudim

13.

Z-1574

Financování pilotního projektu svozu bioodpadu od rodinných domů a informace o činnosti Pracovní skupiny pro odpadové hospodářství

14.

Z-1585

Prodej lesních pozemků - Podhůra

15.

Z-1586

Prominutí části nájemného z nebytových prostor v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

16.

Z-1588

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2733 v k. ú. Chrudim dotčeného stavbou cyklostezky Chrudim - Medlešice

17.

Z-1589

Nabytí pozemků a staveb - Rezidence Chrudim park

18.

Z-1590

Nabytí pozemků a staveb v lokalitě Na Špici

19.

Z-1591

Vybudování odvodňovacích kanálků ve Václavské ulici

20.

Z-1592

Převody pozemků v k. ú. Chrudim

21.

Z-1587

Poskytnutí věcného daru obci Prosetín

22.

Z-1594

Financování PD akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“

23.

Z-1595

Revokace usnesení Z/101/2019 a Z/42/2020

24.

Z-1599

Informace o činnosti Rady města Chrudim

25.

Z-1600

Všeobecná rozprava