zm0905_2020.pngZasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 25. května 2020 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

Program jednání:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
3. Pravidla pro participativní rozpočet města Chrudim pro rok 2020 - posunutí termínu ukončení příjmu žádostí
4. Závěrečné stanovisko k provedenému auditu udržitelného rozvoje 2019
5. Akce plánované pro realizaci a financování z Fondu obnovy majetku v roce 2020
6. Návrh názvu náměstí ve městě Chrudim
7. Revitalizace barokního zámku v Medlešicích
8. Přidělení kulturních dotací na rok 2020
9. Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2020
10. Přidělení sportovních dotací na rok 2020 - 1. kolo
11. Přidělení dotace v rámci programu Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim
12. Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
13. Žádost o prominutí vrácení přímé dotace na rok 2019
14. Žádosti o peněžitý dar
15. Osobnost města za rok 2019
16. Nabytí pozemků v k. ú. Chrudim - silnice III/3587H
17. Bezúplatný převod části teplovodního kanálu s přípojkou pro objekt čp. 1114/IV, ul. Tovární, Chrudim
18. Převody nemovitostí v k. ú. Topol
19. Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Medlešice
20. Záměr směny nemovitostí v ul. V Blehovsku
21. Majetkoprávní narovnání v ulici Dr. J. Malíka
22. Schválení podmínky v článku VI. nájemní smlouvy č. OSM/000065/2020/NAP
23. Záměr bezúplatného převodu nemovitostí Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje
24. Výkup pozemků v k. ú. Chrudim
25. Podnět na projednání pozemku p. č. 91/14 v k. ú. Topol
26. Dodávka vitamínů společnosti dm drogerie markt s.r.o. a podání informací předsedkyni Evropské komise
27. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
28. Vytvoření nové vizuální identity města Chrudim a jeho organizací
29. Informace o činnosti Rady města Chrudim
30. Všeobecná rozprava