podklady1220197. zasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 9. 12. 2019 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod Tisk Věc Předkládá
1. Z-1475 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019 Petr Lichtenberg, místostarosta
2. Z-1471 Smlouva o revolvingovém úvěru registrační číslo 99024497700 Petr Lichtenberg, místostarosta
3. Z-1462 Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020 Petr Lichtenberg, místostarosta
4. Z-1463 Střednědobý výhled města Chrudim 2019 - 2023 Petr Lichtenberg, místostarosta
5. Z-1465 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů Petr Lichtenberg, místostarosta
6. Z-1464 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Petr Lichtenberg, místostarosta
7. Z-1491 Návrh na mimosoudní řešení soudního sporu ve věci vlastnictví pozemku st.p.č. 231/1, jehož součástí je budova č.p. 31, k.ú. Chrudim, část obce Chrudim IV, obec Chrudim František Pilný, starosta
8. Z-1474 Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2019 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Pavel Štěpánek, místostarosta
9. Z-1472 Návrh na ukončení členství města Chrudim ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. František Pilný, starosta
10. Z-1480 Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim František Pilný, starosta
11. Z-1477 Akční plán rozvoje města na rok 2020 František Pilný, starosta
12. Z-1484 Vydání změny č. 4 územního plánu Chrudim František Pilný, starosta
13. Z-1478 Zásady používání finančních prostředků z rozpočtové položky "Ošatné" rozpočtu města Chrudimi Petr Lichtenberg, místostarosta
14. Z-1476 Aktualizace Koncepce školství města Chrudimi na období 2018 - 2028 a Akční plán na rok 2020 František Pilný, starosta
15. Z-1481 Účelová dotace na zajištění činnosti MFK Chrudim v roce 2019 František Pilný, starosta
16. Z-1482 Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace František Pilný, starosta
17. Z-1490 Změna zřizovací listiny Chrudimské besedy, městského kulturního střediska František Pilný, starosta
18. Z-1452 Prodeje, nabytí a směna pozemků v k. ú. Chrudim a v k. ú. Přestavlky u Chrudimi Petr Lichtenberg, místostarosta
19. Z-1466 Nabytí pozemku p. č. 2656/7 v k. ú. Chrudim od společnosti CETIN Petr Lichtenberg, místostarosta
20. Z-1470 Nabídka spoluvlastníka ke koupi spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě "Skřivánek" Petr Lichtenberg, místostarosta
21. Z-1479 Dohoda o narovnání vlastnických vztahů mezi městem Chrudim a společností Elektrárny Opatovice, a.s. Petr Lichtenberg, místostarosta
22. Z-1485 Nabídka předkupního práva - pozemek p. č. 3245/27 v k. ú. Chrudim Petr Lichtenberg, místostarosta
23. Z-1492 Doporučení revokace usnesení zastupitelstva města č. Z/101/2018 ze dne 10.12.2018 o souhlasu s demolicí staveb ve vlastnictví města Chrudim Aleš Nunvář, místostarosta
24. Z-1486 Návrh na zastoupení města Chrudim v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. Roman Málek, zastupitel
25. Z-1473 Určený zastupitel pro dotační politiku města Roman Málek, zastupitel
26. Z-1489 Pravidelné zasílání informací, úpravy webu Roman Málek, zastupitel
27. Z-1461 Cyklověž u dopravního terminálu Roman Málek, zastupitel
28. Z-1483 Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi František Pilný, starosta
29. Z-1468 Informace o činnosti Rady města Chrudim František Pilný, starosta
30. Z-1467 Všeobecná rozprava