zm6.png

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 16. září 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Z pracovních důvodů se nebudu moci zúčastnit.

Program
1. Návrh rozpočtového opatření č. 10/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
2. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2019
3. Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při řízení o změně č. 2 Územního plánu Chrudim
4. Žádost o peněžitý dar
5. Návrh darovací smlouvy a dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek
6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
7. Přidělení sportovních dotací na rok 2019 - 2. Kolo
8. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudimi na rok 2018
9. Zdravotní plán města Chrudim 2019 – 2021
10. EMAS 2018 - Přezkoumání vedením
11. Záměr bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví města Chrudim - hřbitovy a navazující pozemky
12. Převody pozemků v k. ú. Chrudim, k. ú. Vlčnov a k. ú. Topol
13. Nepeněžitý vklad nemovitostí do společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
14. Nabídka spoluvlastníka ke koupi spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě "Skřivánek"
15. Záměr zrušení spoluvlastnictví pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Chrudim v lokalitě "Skřivánek"
16. Majetkové záležitosti - Terminál veřejné dopravy Chrudim
17. Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy č. OSM/000008/2019/KUX - odkup výtlačné kanalizace
DN 160 mm z areálu Pivovaru v Medlešicích do Vestce
18. Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim, k. ú. Topol
19. Financování veřejné zakázky „Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti“
20. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. OIN/000010/2019/DOT na akci: "Výstavba Skateparku Chrudim"
21. Přidělení dotací na podporu sociálních pobytových služeb
22. Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim