zastupko20182. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim, které se uskuteční v pondělí 25. února 2019 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

Program

1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
2. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
3. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města a peněžitých plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva města a předsedů a členů komisí Rady města
4. Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim
5. Jmenování zástupce města zodpovědného za projekt Zdravé město a místní Agendu 21
6. Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Chrudim
7. Žádost o peněžitý dar
8. Odejmutí čestného občanství města Chrudim
9. Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.
10. Směna pozemků v k. ú. Chrudim s Českou republikou – Ministerstvem obrany
11. Úplatné nabytí výtlačné kanalizace Medlešice – Vestec
12. Převody pozemků v k. ú. Chrudim a k. ú. Topol