rm_98.png

98. jednání Rady města Chrudim, konané dne 8. 10. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5600 Návrh rozpočtového opatření č. 13/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5607 Zahraniční pracovní cesta
3. R-5574 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky v rámci Programu regenerace MPZ Chrudim v roce 2018
4. R-5592 Stanovení odměn pro ředitele příspěvkových organizací školství a změna platového výměru ředitelky MŠ V. Nejedlého
5. R-5601 Použití investičního fondu na nákup investic v Základní umělecké škole Chrudim
6. R-5606 Darovací smlouva s Destinační společností Východní Čechy k multimediálnímu informačnímu kiosku
7. R-5609 Vánoční trhy 2018
8. R-5611 Žádost o peněžitý dar Rady města Chrudim
9. R-5602 Prodloužení nájmu bytů a přidělení bytu
10. R-5603 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
11. R-5594 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce objektu tělocvičny"
12. R-5604 Prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo Projektová dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště Větrník“
13. R-5608 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „ZŠ Husova 9, Chrudim – zajištění bezbariérovosti školy – výtah"
14. R-5610 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „Rozšíření sociálního zařízení dětí – MŠ Sladkovského"
15. R-5612 Různé