rm97.png97. jednání Rady města Chrudim, konané dne 24. 9. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5558 Ukončení pracovního poměru ředitelky Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim a jmenování nové ředitelky
2. R-5575 Schválení odpisového plánu na r. 2019 a změny odpisového plánu r. 2018 Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
3. R-5577 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup licencí MS Office"
4. R-5580 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018
5. R-5566 Grantová témata v rámci projektu Zdravé město a MA 21 na rok 2019
6. R-5567 Žádost o změnu u poskytnuté kulturní dotace na rok 2018 - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
7. R-5569 Přidělení kulturních dotací na rok 2018 - 2. kolo
8. R-5576 Mimořádná odměna pro ředitele Základní školy Dr. Peška
9. R-5578 Změna odpisového plánu na rok 2018 v ZŠ Dr. Peška Chrudim
10. R-5579 Přidělení grantů v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2018 - 2. kolo
11. R-5582 Přidělení dotací ostatních nezařaditelných mezi sport a kulturu na rok 2018 - 2. kolo
12. R-5583 Přidělení sportovních dotací na rok 2018 - 2. kolo
13. R-5581 Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalace systému pro zpracování fotografií a podpisů na evidenci řidičů
14. R-5573 Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
15. R-5589 Uzavření burzovního obchodu na trhu PXE na centrální dodávku plynu pro město Chrudim, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl
16. R-5587 CHRUDIM.NEVYHAZUJTO.CZ. - webový portál
17. R-5571 Nájem části pozemku v k. ú. Chrudim
18. R-5572 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim a ve vlastnictví dalšího vlastníka
19. R-5585 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění zabezpečení objektu ubytovny a noclehárny a zajištění provozu ubytovny - Tovární 1114, Chrudim IV" a výjimka ze směrnice č. SM018, o zadávání veřejných zakázek
20. R-5586 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti CCK Medica s.r.o.
21. R-5590 Udělení souhlasu společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., k realizaci akce
22. R-5584 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „Rekreační lesy Podhůra - I. etapa“ na změnu předmětu a ceny díla
23. R-5588 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“ na změnu předmětu a ceny díla
24. R-5591 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na stavební práce, akce „ZŠ Dr. Malíka – rekonstrukce hospodářského objektu“
25. R-5595 Různé